Początki poradnictwa w Polsce sięgają 1907 roku. Wtedy powstały pierwsze placówki tego typu, niosące pomoc dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom i rodzicom. W krótkim czasie udowodniły one swoją działalnością, że są niezbędnym i bardzo istotnym ogniwem oświaty i wychowania. Zaowocowało to bardzo szybkim rozwojem placówek tego typu oraz wypracowaniem specyficznych metod i form pracy, zmieniających się w zależności od polityki oświatowej i potrzeb społecznych.

W roku 1967 władze nowo powstającego miasta Świdnika podjęły decyzję o utworzeniu Poradni Wychowawczo Zawodowej. Początkowo zajmowała lokal o powierzchni 43 m2 w hotelu robotniczym i zatrudnione były w niej 4 osoby z dyrektorem Ryszardem Misiakiem.
W 1969 roku funkcję dyrektora Poradni objęła Maria Jarzyna. Dzięki jej staraniom w 1974 roku placówka została przeniesiona na ul. Kolejową 10 i zajmowała powierzchnię 210 m2.

Był to bardzo trudny okres budowania podstaw poradnictwa psychologiczno pedagogicznego i zawodoznawczego na terenie miasta i gminy Świdnik oraz bardzo silnego ugruntowania pozycji Poradni w systemie placówek oświatowo-wychowawczych na naszym terenie. Osobami, które od początku współtworzyły struktury Poradni i miały ogromny wpływ na jej pracę były Aniela Łój, Elżbieta Sękowska i Antonina Szczuka.

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła w 1986 roku, kiedy to tę funkcję objęła i pełniła do 2002 roku Grażyna Nazarewicz. Od początku swojej kadencji podjęła próby przeniesienia placówki do lokalu o wyższym standar

W latach 2002 – 2013 funkcję dyrektora pełniła Iwona Guzowska. Od września 2013 roku dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku jest Dariusz Szałaj.

Od początku swojej działalności Poradnia wdraża nowatorskie metody pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, dostosowane do zmieniających się programów nauczania i potrzeb społecznych w zakresie poradnictwa. Było to możliwe do zrealizowania dzięki ogromnemu zaangażowaniu odpowiednio wykwalifikowanych i przygotowanych do tego pracowników, którzy przez ciągłe szkolenia i dokształcania podnosili i podnoszą swoje kwalifikacje. Umożliwia im to dostosowanie swoich działań oraz metod i form pracy do zmieniających się potrzeb młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Opieką Poradni objęte są dzieci i młodzież ucząca się z gmin Świdnik, Piaski, Trawniki, Mełgiew i Rybczewice. Poradnia współpracuje z 70 placówkami oświatowymi położonymi na terenie miasta Świdnik i Powiatu Świdnickiego.

Przy tak rozległym terenie działania i dużej ilości szkół i przedszkoli znajdujących się pod opieką placówki, konieczna jest praca w terenie. Pracownicy Poradni planowo i systematycznie wizytują podległe im przedszkola i szkoły, starając się na bieżąco rozwiązywać problemy środowiska.