Model wsparcia międzysektorowego

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Zadanie pn. Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”. Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070 Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Działanie realizowane przez Powiat Świdnicki w Świdniku i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdniku w ramach Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej prowadzonego przez Uniwersytet Śląski na zlecenie MeiN.

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). Aby móc ten cel zrealizować potrzeba będzie:

  • dokonać analizy zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego oraz programów realizowanych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe w sektorze zdrowia, edukacji i pomocy społeczne
  • zintegrować działania wokół dziecka, ucznia i rodziny rozumiane jako połączenie w jeden instrument wsparcia wielu aktualnych form organizacyjnych wspierania rozwoju dzieci do czasu spełnienia obowiązku szkolnego oraz podczas jego realizacji oraz wdrożyć międzysektorową współpracę i koordynację działań, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej z oferowanymi formami wsparcia w systemie edukacji,
  • uruchomić zasoby wsparcia umiejscowione w środowisku dziecka, ucznia i rodziny
  • wdrożyć proces personalizacji wsparcia poprzez dostosowanie rodzaju i zakresu pomocy do rzeczywistych potrzeb dziecka, ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego,
  • zmniejszyć obciążenia proceduralne związane z uzyskaniem dostępu do wsparcia,
    • efektywnie wykorzystywać zasoby lokalne, jak również podnieść jakość świadczonej pomocy, dzięki spójności celów i zsynchronizowaniu oddziaływań pomocowych (efekt synergii).
    • wspierać procesy zmian w środowiskach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań ról jednostek koordynujących (JST), wspierających (PPP, placówki I, II poziomu referencyjnego w ochronie zdrowia) oraz współpracujących (przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe)

Realizator projektu w Powiecie Świdnickim w Świdniku:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku

 

Koordynatorzy projektu:

Dariusz Szałaj – Koordynator Wsparcia Międzysektorowego

Karolina Kuszewska – Koordynator Instytucji Koordynującej i Koordynator badań WWR

Elżbieta Smolińska – Koordynator badań uczniów

 

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku, ul. C.K. Norwida 2a, tel.81 751 52 36

-> przejdź do zakładki kontakt