Jak ułatwić uczniom powrót do szkoły po pandemii

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku proponuje zajęcia wspierające uczniów po powrocie do szkół z nauczania zdalnego.

Pracownicy poradni psychologiczno pedagogicznej w Świdniku przez najbliższe dwa tygodnie pomogą przeprowadzić w klasach zajęcia integracyjno – adaptacyjne, które wesprą uczniów w dostosowaniu się do nowych warunków po długim okresie nauki poza społecznością szkolną.

Prosimy koordynatorów pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach o kontakt w celu ustalenia terminów zajęć.

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały dla rodziców i nauczycieli

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

Jak wspierać ucznia w okresie pandemii? Dyskusja panelowa.

W dniu 16.02 2021  o godz. 16.00 odbyła się na platformie Teams dyskusja panelowa  z nauczycielami i specjalistami Szkoły Podstawowej nr. 5 w Świdniku oraz Danutą Walczak – pedagogiem –  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świdniku na temat:

,, Jak wspierać uczniów w okresie pandemii?

Organizatorami  tego  spotkania byli: wicedyrektor Marzena Herda i Elżbieta Czerniak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, z ramienia Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku Danuta Walczak koordynator współpracy z placówką.

Celami spotkania było:

 1. Przedstawienie sytuacji psychologicznej uczniów w okresie pandemii w świetle  badań. (20 –21 marca 2020 r.).
 2. Wskazanie  nowych problemów jakie pojawiły się w pracy z uczniami i rodzicami w okresie pandemii.
 3. Ukazanie jak można wspierać uczniów w okresie pandemii – rozwiązania praktyczne.
 4. Wymiana doświadczeń w procesie wspierania uczniów i rodziców w okresie pandemii.

W spotkaniu wzięło udział 51 nauczycieli i koordynatorów zespołów wychowawczych klas. Omówione zagadnienia, otrzymane materiały, wskazówki, propozycje  mogą być pomocne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, w obecnej sytuacji pandemii.

Funkcjonowanie Poradni w czerwonej strefie

Szanowni państwo

Informuję, iż mimo umieszczenia Powiatu Świdnickiego w strefie czerwonej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku pracuje w trybie stacjonarnym. Zarówno diagnozy, jak i wszystkie zaplanowane w rocznym planie formy pracy terapeutycznej są realizowane na terenie poradni. Zajęcia  realizujemy zgodnie z zaleceniami i wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Staramy się minimalizować ryzyko zakażenia poprzez dezynfekcję rąk, zachowywanie dystansu społecznego, używanie w czasie pracy przyłbic oraz maseczek, a także osłon na biurko, które ograniczają możliwość bezpośredniego kontaktu diagnosty z osobą diagnozowaną.

Materiały używane do diagnozy są dezynfekowane środkami wirusobójczymi, pomieszczenia po każdej osobie wietrzymy i  dezynfekujemy za pomocą lamp UV-C.

W celu zmniejszenia możliwości zarażenia zajęcia grupowe są organizowane w mniej licznych zespołach. Z uwagi na konieczność ograniczenia kontaktów społecznych proszę o ścisłe przestrzeganie godzin umówionych wizyt. Równocześnie z przykrością muszę poinformować, że na teren poradni wchodzą tylko dzieci umówione wcześniej na wizytę, rodzice zaś oczekują na dziecko poza budynkiem poradni. Preferujemy kontakt za pomocą środków elektronicznych, choć istnieje możliwość osobistego wypełniania dokumentów na terenie poradni oraz składania ich do skrzynki podawczej. Wszystkie ograniczenia mają na celu zabezpieczenie Państwa oraz pracowników poradni przed ewentualnym zarażeniem i uniknięcie paraliżu pracy poradni. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się przejść przez ten trudny okres.

Jeśli potrzebują państwo wsparcia zapraszam do poradni jednak hasło  „Zostań w domu chroń życie” znowu jest aktualne.

Dyrektor PPP w Świdniku
Dariusz Szałaj

 

Nabór na zajęcia

Uwaga, trwa nabór na nowy rok szkolny 2020/2021 na przedstawione poniżej zajęcia terapeutyczne:

– zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
– trening ambitnych przedszkolaków
– zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację uwagi „Memorki” (kl. I-II);
– zajęcia kształtujące rozwój emocjonalno – społeczny:
• „Pogodne dziecko” – kl. I-II
• „Od złości do radości” – kl. III – IV
• „Klub rozwoju osobistego” – kl. V – VII (gr. I) i kl. VIII i szkoły ponadpodstawowe (gr. II);
– zajęcia grupowe „Trening ortograficzny” kl. IV – VI;
– zajęcia dla dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej „Uważne ucho”
kl. II i III;
– zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce „Matematyczne potyczki” (szkoła podstawowa);
– zajęcia ortograficzne z trudnościami w prawidłowym pisaniu „Ortograficzna i kaligraficzna corrida” (szkoła podstawowa);
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z grupy ryzyka dysleksji (kl. I – III);
– zajęcia indywidualne z elementami terapii ręki (szkoła podstawowa);
– Terapia EEG Biofeedback
– indywidualna terapia logopedyczna
– indywidualna terapia psychologiczna

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania dystansu społecznego, grupowe zajęcia terapeutyczne realizowane na terenie poradni prowadzone będą w mniej licznych zespołach

Początek roku

Szanowni Państwo.

Zaczynamy nowy rok szkolny, informuję, iż od 1 września 2020  roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku będzie kontynuowała pracę w systemie stacjonarnym.

W celu zapewnienia Państwu profesjonalnej pomocy w  warunkach uwzględniających aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz  potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz  naszym pracownikom wszelkie działania prowadzone w  naszej placówce będą przebiegały zgodnie z zachowaniem standardów i  procedur wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Edukacji Narodowej i  Ministerstwa Zdrowia.

Na terenie poradni w dalszym ciągu będziemy przeprowadzali tylko czynności niezbędne i konieczne. Duża część procesu diagnostycznego – wywiad, gromadzenie informacji o dziecku, oraz omówienie wyników badań będzie wykonywana telefonicznie lub za pomocą dostępnych komunikatorów.

Od początku roku szkolnego 2020/2021 w poradni będą kontynuowane wszystkie dotychczas dostępne w ofercie formy pomocy dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie poradni będą realizowane w mniej licznych zespołach.

Podczas wizyty w poradni klienci poradni powinni stosować się do wytycznych i rekomendacji zawartych w wewnętrznych Procedurach postępowania diagnostycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Życząc wszystkim udanego nowego roku szkolnego zapraszam do poradni


Dariusz Szałaj
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku

Wznowienie pracy stacjonarnej Poradni

Szanowni rodzice, opiekunowie, uczniowie i nauczyciele.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku wznawia stacjonarną działalność diagnostyczną. Wznowienie działalności nie oznacza, że wracamy w pełni do systemu pracy z okresu przed wybuchem epidemii. Sytuacja w jakiej wszyscy żyjemy wymusiła na nas konieczność opracowania nowych procedur diagnostycznych w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdniku. Naszym priorytetem będzie zabezpieczenie w trakcie czynności diagnostycznych zarówno pracowników poradni, jak i klientów tak, by maksymalnie ograniczyć możliwość zarażenia się koronawirusem. Starostwo Powiatowe w Świdniku zapewnia nam środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz stosowanych w trakcie diagnozy pomocy. Dzięki prywatnemu darczyńcy pracownicy będą dodatkowo wyposażeni w przyłbice ochronne. Ograniczona zostanie liczba klientów przebywających jednocześnie w poradni. Na terenie poradni będziemy przeprowadzali tylko czynności niezbędne i konieczne. Duża część procesu diagnostycznego – wywiad, gromadzenie informacji o dziecku, oraz omówienie wyników badań będzie wykonywana telefonicznie lub za pomocą dostępnych komunikatorów. Szczegółową procedurę procesu diagnostycznego przedstawiam poniżej oraz w zakładce „Druki do pobrania”.

Zapraszam na diagnozy jeśli jest to konieczne jednak hasło
zostań w domu – chroń życie pozostaje nadal aktualne.

Dyrektor PPP w Świdniku
Dariusz Szałaj

Procedury postępowania diagnostycznego

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Świdniku

W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM STACJONARNEJ PRACY PORADNI
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI DIAGNOZY.

WSZELKIE DOKUMENTY PROSIMY DOSTARCZYĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE DO PORADNI POZOSTAWIAJĄC JE W SKRZYNCE PODAWCZEJ

PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE KLIENTÓW UMÓWIONYCH TELEFONICZNIE.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PPP W Świdniku:

 1. Wnioski o diagnozę, wydanie orzeczenia, opinii itp. można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić osobiście przy wejściu do poradni gdzie znajdują się odpowiednie druki.

 2. Składane wnioski będą rozpatrywane przez zespół diagnostyczny po kątem zasadności, pilności i konieczności itp., a wnioskodawca będzie telefonicznie informowany
  o terminie wizyty.

 3. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii WWR, odroczenia obowiązku szkolnego w następnej kolejności inne – zgodnie
  z analizą specjalistów poradni.

 4. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym. Ponadto należy zrezygnować z wizyty, jeżeli w domu przybywa ktoś na kwarantannie, izolacji lub z objawami chorobowymi.

 5. Na wizytę powinien zgłosić się tylko jeden rodzic / opiekun wraz z diagnozowanym dzieckiem.

 6. Osobom wchodzącym do poradni może być dokonany pomiar temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.

 7. Badany i rodzic mają obowiązek posiadać własną maseczkę i nie używane rękawiczki jednorazowe.

 8. Przed wejściem do poradni rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do poradni.

 9. Do poradni zabrania się wnoszenia zbędnych przedmiotów, typu: zabawki, przybory szkolne, książki, żywność czy napoje.

 10. Diagnozowane dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.

 11. Diagnosta zobowiązuje się do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra na tyle, na ile pozwalają na to poszczególne czynności diagnostyczne.

 12. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami będzie prowadzone telefonicznie lub online za pomocą dostępnych komunikatorów.

 13. Nie zastosowanie się do zaleceń skutkuje rezygnacją z udzielanej przez poradnię pomocy.

Przywrócenie pracy Poradni

Szanowni Państwo

Od 04.05.2020 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku powraca do pracy stacjonarnej. Rozpoczynamy diagnozowanie dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej. Diagnoza będzie się odbywała z zachowaniem zasad sanitarnych związanych z prowadzeniem badań w czasie epidemii. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 81 751 52 36, 81 759 15 10.

Dyrektor PPP w Świdniku

Dariusz Szałaj

Zmiana godzin pracy i zawieszenie zajęć w dniach 26.04 – 24.05 2020r.

Szanowni Państwo.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku zawiesza wszystkie zajęcia w dniach 26.04 – 24.05.2020r. Równocześnie zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Poradni. Proszę w miarę możliwości o załatwianie spraw związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informuję , iż z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa poradnia będzie otwarta dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

W tym czasie specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku będą udzielali telefonicznych porad osobom potrzebującym wsparcia w tej szczególnej sytuacji.

Numery telefonów: 81 751 52 36, 81 759 15 10

Kontakt możliwy również poprzez Facebooka oraz Skype.

Całodobowo za pomocą poczty elektronicznej – przycisk poradnia online – można zadawać pytania bezpośrednio wszystkim pracownikom poradni.

Dyrektor PPP w Świdniku

Zmiana godzin pracy i zawieszenie zajęć w dniach 10.04 – 26.04 2020r.

Szanowni Państwo.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku zawiesza wszystkie zajęcia w dniach 10.04 – 26.04.2020r. Równocześnie zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Poradni. Proszę w miarę możliwości o załatwianie spraw związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informuję , iż z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa poradnia będzie otwarta dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

W tym czasie specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku będą udzielali telefonicznych porad osobom potrzebującym wsparcia w tej szczególnej sytuacji.

Numery telefonów: 81 751 52 36, 81 759 15 10

Kontakt możliwy również poprzez Facebooka oraz Skype.

Całodobowo za pomocą poczty elektronicznej – przycisk poradnia online – można zadawać pytania bezpośrednio wszystkim pracownikom poradni.

Dyrektor PPP w Świdniku