1. Co to jest mediacja?

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, uczestnicy mediacji w bezpośredniej rozmowie mogą wspólnie wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania.

ZALETY MEDIACJI

  • poszukiwanie wspólnych rozwiązań korzystnych dla obu stron konfliktu,
  • oszczędność czasu,
  • utrzymanie relacji rodzice – dziecko,
  • ochrona dziecka przed uwikłaniem w konflikt dorosłych, pozwalająca rodzicom skoncentrować się na jego potrzebach,
  • bezstronność mediatora (wobec stron) i neutralność (wobec rozwiązań),
  • poufność,
  • umożliwienie otwartej, szczerej komunikacji między uczestnikami mediacji,
  • sprzyja samodzielności w rozwiązywaniu konfliktów w przyszłości.

Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny – nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę /równorzędność stron w trakcie całego procesu. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.

Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłości. Nie ma na celu dogłębne analizowanie przeszłości, przepracowywanie emocji. Nie jest zatem formą terapii rodzinnej.

2. W jakich sprawach prowadzona jest mediacja?

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych. Zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami. Między innymi w sporach rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych.

3. Kto to jest mediator?

Mediator, to osoba posiadająca wymagane wykształcenie do przeprowadzania postępowania mediacyjnego. Ułatwia stronom dojście do porozumienia. Mediator dba o procedury całego procesu mediacyjnego.

4. Jakie są zasady prowadzenia mediacji?

Profesjonalny mediator, dbając o dobro stron w procedurze mediacyjnej kieruje się następującymi zasadami:
Dobrowolności – uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
Bezstronności – Strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane.
Neutralności – mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań, kwestia jak rozwiązać spór należy do stron.
Poufności – wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom.
Akceptowalności – mediator powinien być zaakceptowany przez Strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze Stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora.

5. Jakie są etapy mediacji?

Mediacja przebiega etapami, a jej czas zależy miedzy innymi od problemu z jakim zgłosiły się osoby do mediacji.

Zasadnicze etapy postępowania mediacyjnego. (najczęściej stosowane)
1. Wszczęcie mediacji przez stronę lub strony i wybór mediatora.
2. Przygotowanie stron i mediatora do mediacji, w szczególności zbadanie faktycznego i prawnego stanu sprawy.
3. Organizacyjne spotkanie stron z mediatorem; określenie reguł postępowania i celu postępowania – rola mediatora, wyrażenie zgody na mediację i na mediatora.
4. Pierwsza sesja mediacyjna: łączne spotkanie mediatora ze stronami: prezentacja stanowisk stron i punktów spornych.
5. Pierwsze spotkanie indywidualne mediatora z każdą ze stron: zbliżanie stanowisk, budowanie rozwiązań alternatywnych.
6. Drugie i dalsze spotkania indywidualne ze stronami: zbliżenie stanowisk, tak długo jak mediator dostrzega celowość tych spotkań i to, że prowadzą one do ugody.
7. Spotkanie końcowe mediatora ze stronami; zakończenie postępowania; zawarcie ugody – kończy się zawsze napisaniem protokołu.

6. Z jakimi rodzajami konfliktów można zgłaszać się o pomoc do mediatora Poradni?

W Poradni prowadzimy spotkania mediacyjne dotyczące uczniów szkół i placówek mieszczących się na terenie powiatu świdnickiego, obejmujące:
– konflikty szkolne,
– konflikty rówieśnicze,
– konflikty rodzinne.

7. Jak zgłosić sprawę do mediacji?

KROK 1

Osoby zainteresowane takimi formami pomocy mogą zgłaszać się osobiście do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku przy ul. Norwida 2a i wypełnić wniosek o przeprowadzenie mediacji. Osoba zainteresowana osobiście lub telefonicznie dowiaduje się o terminie spotkania z mediatorem.

KROK 2

Po otrzymaniu terminu wizyty na spotkaniu wstępnym z Danutą Walczak- mediatorem, osoby zainteresowane otrzymają niezbędne informacje i pomoc.

Nie wszystkie sprawy nadają się bowiem do mediacji.

Jeżeli konflikt można rozwiązać metodą mediacji dowiesz się w jaki sposób mediator pomoże Ci go rozwiązać i zorganizować spotkanie mediacyjne.

8. Czas trwania, koszt

Jedna sesja mediacji trwa od 1 do 1,5 godziny. Mediacja prowadzona jest przez mediatora.

  • Średni czas trwania to 5 sesji.
  • Mediacje są bezpłatne.

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane

Opracowała:
mgr Danuta Walczak
pedagog, mediator

Bibliografia:
1. Krajowe Centrum Mediacji. „Szkoła mediacji”- pakiet szkoleniowy