Wznowienie pracy stacjonarnej Poradni

Szanowni rodzice, opiekunowie, uczniowie i nauczyciele.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku wznawia stacjonarną działalność diagnostyczną. Wznowienie działalności nie oznacza, że wracamy w pełni do systemu pracy z okresu przed wybuchem epidemii. Sytuacja w jakiej wszyscy żyjemy wymusiła na nas konieczność opracowania nowych procedur diagnostycznych w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdniku. Naszym priorytetem będzie zabezpieczenie w trakcie czynności diagnostycznych zarówno pracowników poradni, jak i klientów tak, by maksymalnie ograniczyć możliwość zarażenia się koronawirusem. Starostwo Powiatowe w Świdniku zapewnia nam środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz stosowanych w trakcie diagnozy pomocy. Dzięki prywatnemu darczyńcy pracownicy będą dodatkowo wyposażeni w przyłbice ochronne. Ograniczona zostanie liczba klientów przebywających jednocześnie w poradni. Na terenie poradni będziemy przeprowadzali tylko czynności niezbędne i konieczne. Duża część procesu diagnostycznego – wywiad, gromadzenie informacji o dziecku, oraz omówienie wyników badań będzie wykonywana telefonicznie lub za pomocą dostępnych komunikatorów. Szczegółową procedurę procesu diagnostycznego przedstawiam poniżej oraz w zakładce „Druki do pobrania”.

Zapraszam na diagnozy jeśli jest to konieczne jednak hasło
zostań w domu – chroń życie pozostaje nadal aktualne.

Dyrektor PPP w Świdniku
Dariusz Szałaj

Procedury postępowania diagnostycznego

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Świdniku

W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM STACJONARNEJ PRACY PORADNI
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI DIAGNOZY.

WSZELKIE DOKUMENTY PROSIMY DOSTARCZYĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE DO PORADNI POZOSTAWIAJĄC JE W SKRZYNCE PODAWCZEJ

PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE KLIENTÓW UMÓWIONYCH TELEFONICZNIE.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PPP W Świdniku:

 1. Wnioski o diagnozę, wydanie orzeczenia, opinii itp. można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić osobiście przy wejściu do poradni gdzie znajdują się odpowiednie druki.

 2. Składane wnioski będą rozpatrywane przez zespół diagnostyczny po kątem zasadności, pilności i konieczności itp., a wnioskodawca będzie telefonicznie informowany
  o terminie wizyty.

 3. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii WWR, odroczenia obowiązku szkolnego w następnej kolejności inne – zgodnie
  z analizą specjalistów poradni.

 4. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym. Ponadto należy zrezygnować z wizyty, jeżeli w domu przybywa ktoś na kwarantannie, izolacji lub z objawami chorobowymi.

 5. Na wizytę powinien zgłosić się tylko jeden rodzic / opiekun wraz z diagnozowanym dzieckiem.

 6. Osobom wchodzącym do poradni może być dokonany pomiar temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.

 7. Badany i rodzic mają obowiązek posiadać własną maseczkę i nie używane rękawiczki jednorazowe.

 8. Przed wejściem do poradni rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do poradni.

 9. Do poradni zabrania się wnoszenia zbędnych przedmiotów, typu: zabawki, przybory szkolne, książki, żywność czy napoje.

 10. Diagnozowane dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.

 11. Diagnosta zobowiązuje się do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra na tyle, na ile pozwalają na to poszczególne czynności diagnostyczne.

 12. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami będzie prowadzone telefonicznie lub online za pomocą dostępnych komunikatorów.

 13. Nie zastosowanie się do zaleceń skutkuje rezygnacją z udzielanej przez poradnię pomocy.

Przywrócenie pracy Poradni

Szanowni Państwo

Od 04.05.2020 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku powraca do pracy stacjonarnej. Rozpoczynamy diagnozowanie dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej. Diagnoza będzie się odbywała z zachowaniem zasad sanitarnych związanych z prowadzeniem badań w czasie epidemii. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 81 751 52 36, 81 759 15 10.

Dyrektor PPP w Świdniku

Dariusz Szałaj

Zmiana godzin pracy i zawieszenie zajęć w dniach 26.04 – 24.05 2020r.

Szanowni Państwo.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku zawiesza wszystkie zajęcia w dniach 26.04 – 24.05.2020r. Równocześnie zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Poradni. Proszę w miarę możliwości o załatwianie spraw związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informuję , iż z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa poradnia będzie otwarta dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

W tym czasie specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku będą udzielali telefonicznych porad osobom potrzebującym wsparcia w tej szczególnej sytuacji.

Numery telefonów: 81 751 52 36, 81 759 15 10

Kontakt możliwy również poprzez Facebooka oraz Skype.

Całodobowo za pomocą poczty elektronicznej – przycisk poradnia online – można zadawać pytania bezpośrednio wszystkim pracownikom poradni.

Dyrektor PPP w Świdniku

Zmiana godzin pracy i zawieszenie zajęć w dniach 10.04 – 26.04 2020r.

Szanowni Państwo.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku zawiesza wszystkie zajęcia w dniach 10.04 – 26.04.2020r. Równocześnie zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Poradni. Proszę w miarę możliwości o załatwianie spraw związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informuję , iż z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa poradnia będzie otwarta dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

W tym czasie specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku będą udzielali telefonicznych porad osobom potrzebującym wsparcia w tej szczególnej sytuacji.

Numery telefonów: 81 751 52 36, 81 759 15 10

Kontakt możliwy również poprzez Facebooka oraz Skype.

Całodobowo za pomocą poczty elektronicznej – przycisk poradnia online – można zadawać pytania bezpośrednio wszystkim pracownikom poradni.

Dyrektor PPP w Świdniku

Zmiana godzin pracy i zawieszenie zajęć w dniach 26.03 – 10.04 2020r.

Szanowni Państwo.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku zawiesza wszystkie zajęcia w dniach 26.03 – 10.04.2020r. Równocześnie zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Poradni. Proszę w miarę możliwości o załatwianie spraw związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informuję , iż z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa poradnia będzie otwarta dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

W tym czasie specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku będą udzielali telefonicznych porad osobom potrzebującym wsparcia w tej szczególnej sytuacji.

Numery telefonów: 81 751 52 36, 81 759 15 10

Kontakt możliwy również poprzez Facebooka oraz Skype.

Całodobowo za pomocą poczty elektronicznej – przycisk poradnia online – można zadawać pytania bezpośrednio wszystkim pracownikom poradni.

Dyrektor PPP w Świdniku

Informacja dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Świdnickiego.

Informuję, że specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Poradni udzielają telefonicznych porad osobom potrzebującym wsparcia w tej szczególnej sytuacji.

Numery telefonów:

 • 81 751 52 36
 • 81 759 15 10

Kontakt możliwy również poprzez Facebooka oraz Skype.

Dyrektor PPP w Świdniku

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Szanowni Państwo,

Z uwagi na błyskawiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku zawiesza wszystkie zajęcia w dniach 16.03 – 25.03.2020. Równocześnie zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Poradni. Proszę w miarę możliwości o załatwianie spraw związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Życzę dużo zdrowia
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Świdniku

Dariusz Szałaj

Sieć współpracy i samokształcenia logopedów

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW

11.02.2020

W miłej atmosferze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się kolejne już spotkanie 11 logopedów powiatu świdnickiego. Wspólne spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i inspirują nas do szukania nowych rozwiązań w terapii. Tym razem zapoznałyśmy się z Kartami Oceny Języka dziecka z Afazją (KOJD) oraz z Testem do Badania Opóźnionego Rozwoju Mowy (KOLD). Zaprezentowana została też metoda Lax Vox – prosty i skuteczny sposób na domknięcie fałd głosowych bez dodatkowego wysiłku, a tym samym rozluźnienia mięśni krtani. W dalszej części spotkania przedstawiona została oferta Instytutu Edukacji Logopedycznej oraz nastąpiła prezentacja nowości wydawniczych – Strefa Logopedy i Dyslalia Obwodowa.

To spotkanie zachęciło nas do spotkania się ponownie 😉

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na kolejne spotkanie w dniu 28 kwietnia 2019 r. godzina 16.30
Miejsce spotkania : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku
ul. K.C. Norwida 2 a

Informacja dotycząca profilaktyki zdrowotnej

OGŁOSZENIE
Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku oraz Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej prosimy o nieprzyprowadzanie do poradni dzieci chorych (z kaszlem, katarem, gorączką).

Prelekcja „Dziecko w sieci” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kozicach Dolnych

W dn. 06.02.2020 r. pracownicy PP-P w Świdniku tj.: Dyrektor Dariusz Szałaj (pedagog specjalny), Katarzyna Latecka (psycholog – logopeda) oraz Agata Nazarewicz-Jonko (pedagog-neurologopeda-terapeuta SI) przeprowadzili w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Kozicach Dolnych zajęcia dla uczniów „Bezpieczni w sieci”. Były one poświęcone tematowi bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobom radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Dla rodziców odbyła się prelekcja pt.: „Dziecko w sieci”, mająca na celu uświadomienie zagrożeń jakie stwarza niekontrolowane korzystanie przez dzieci z Internetu oraz objawów uzależnienia, a także zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania negatywnym skutkom.