Szanowni rodzice, opiekunowie, uczniowie i nauczyciele.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku wznawia stacjonarną działalność diagnostyczną. Wznowienie działalności nie oznacza, że wracamy w pełni do systemu pracy z okresu przed wybuchem epidemii. Sytuacja w jakiej wszyscy żyjemy wymusiła na nas konieczność opracowania nowych procedur diagnostycznych w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdniku. Naszym priorytetem będzie zabezpieczenie w trakcie czynności diagnostycznych zarówno pracowników poradni, jak i klientów tak, by maksymalnie ograniczyć możliwość zarażenia się koronawirusem. Starostwo Powiatowe w Świdniku zapewnia nam środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz stosowanych w trakcie diagnozy pomocy. Dzięki prywatnemu darczyńcy pracownicy będą dodatkowo wyposażeni w przyłbice ochronne. Ograniczona zostanie liczba klientów przebywających jednocześnie w poradni. Na terenie poradni będziemy przeprowadzali tylko czynności niezbędne i konieczne. Duża część procesu diagnostycznego – wywiad, gromadzenie informacji o dziecku, oraz omówienie wyników badań będzie wykonywana telefonicznie lub za pomocą dostępnych komunikatorów. Szczegółową procedurę procesu diagnostycznego przedstawiam poniżej oraz w zakładce „Druki do pobrania”.

Zapraszam na diagnozy jeśli jest to konieczne jednak hasło
zostań w domu – chroń życie pozostaje nadal aktualne.

Dyrektor PPP w Świdniku
Dariusz Szałaj

Procedury postępowania diagnostycznego

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Świdniku

W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM STACJONARNEJ PRACY PORADNI
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI DIAGNOZY.

WSZELKIE DOKUMENTY PROSIMY DOSTARCZYĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE DO PORADNI POZOSTAWIAJĄC JE W SKRZYNCE PODAWCZEJ

PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE KLIENTÓW UMÓWIONYCH TELEFONICZNIE.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PPP W Świdniku:

 1. Wnioski o diagnozę, wydanie orzeczenia, opinii itp. można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić osobiście przy wejściu do poradni gdzie znajdują się odpowiednie druki.

 2. Składane wnioski będą rozpatrywane przez zespół diagnostyczny po kątem zasadności, pilności i konieczności itp., a wnioskodawca będzie telefonicznie informowany
  o terminie wizyty.

 3. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii WWR, odroczenia obowiązku szkolnego w następnej kolejności inne – zgodnie
  z analizą specjalistów poradni.

 4. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym. Ponadto należy zrezygnować z wizyty, jeżeli w domu przybywa ktoś na kwarantannie, izolacji lub z objawami chorobowymi.

 5. Na wizytę powinien zgłosić się tylko jeden rodzic / opiekun wraz z diagnozowanym dzieckiem.

 6. Osobom wchodzącym do poradni może być dokonany pomiar temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.

 7. Badany i rodzic mają obowiązek posiadać własną maseczkę i nie używane rękawiczki jednorazowe.

 8. Przed wejściem do poradni rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do poradni.

 9. Do poradni zabrania się wnoszenia zbędnych przedmiotów, typu: zabawki, przybory szkolne, książki, żywność czy napoje.

 10. Diagnozowane dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.

 11. Diagnosta zobowiązuje się do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra na tyle, na ile pozwalają na to poszczególne czynności diagnostyczne.

 12. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami będzie prowadzone telefonicznie lub online za pomocą dostępnych komunikatorów.

 13. Nie zastosowanie się do zaleceń skutkuje rezygnacją z udzielanej przez poradnię pomocy.