W dniach 27.05.2019 r. i 13.06.2019 r. odbyły się spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia zainicjowane przez  p. Leszka Kalickiego wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 oraz p. Danutę Walczak, pedagoga  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku.

Tematem spotkania w dniu 27.05.2019 r. były: ,,Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Na spotkaniu  omówiono                 i przeanalizowano przepisy prawa oświatowego zawierające najistotniejsze zmiany dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej, której odbiorcami są dzieci, uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni. Skupiono się na zagadnieniach pomocy organizowanej jest dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów o wybitnych uzdolnieniach. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla tych uczniów organizowana jest wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 5 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną, a także wziąć udział    w zajęciach warsztatowych.
Tematem drugiego spotkania było praktyczne opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) i Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia oraz nowe zadania nauczyciela w świetle pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez nauczyciela wspomagającego ze Szkoły Podstawowej nr 5, dotyczyły teorii i praktyki opracowania i wdrażania IPET. Wzbogacone zostały o film edukacyjny „Moje dziecko nie słyszy” dotyczący problematyki ucznia              z mutyzmem wybiórczym.
Spotkania były okazją do integracji środowisk szkoła – poradnia, poznania wzajemnych potrzeb oraz zasobów. Tego typu spotkania wpływają na wzajemny rozwój zarówno Szkoły Podstawowej nr 5, jak i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku i będą kontynuowane                    w najbliższym czasie. Kolejne terminy zostały zaplanowane na następny rok szkolny.